Counters

Tuesday, December 01, 2009

واسطه قراردادن در پرستش و نیایش

بنام خدا بخشنده مهربان


واسطه قراردادن در پرستش و نیایش

بيشتر گفته هاي زير در يكي از گفتمانها در جواب تعدادي از كاربران گفته شده است. كاربراني كه سعي مي كردند خواندن غير خدا را توجيه كنند. نيت خويش را پاك كنيد و با دقت به همه دلايل توجه فرمائيد :


قسمت اول : فایل آکروبات

قسمت دوم : فایل آکروبات

قسمت سوم : فایل آکروبات

قسمت چهارم : فایل آکروبات

قسمت پنجم : فایل آکروبات